Písomá informácia pre používateľa

Lavekan
mäkké kapsuly
Silica levandule (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Lavekan a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lavekan
3. Ako užívať Lavekan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lavekan
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Lavekan a na čo sa používa?
Lavekan je rastlinný liek a používa sa na liečbu dočasných úzkostných stavov. Lavekan je indikovaný dospelým. 

Doplňujúce informácie pre užívanie: Úzkostné stavy môžu spôsobiť jeden alebo niekoľko dočasných príznakov ako ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, pocit napätia alebo poruchy spánku. 

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lavekan

Neužívajte Lavekan
Ak ste alergický na silicu levandule alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo trpíte poruchou funkcie pečene.

Upozornenia a opatrenia
Ak trpíte dlhší čas nadmernou úzkosťou a/alebo ťažko zvládnuteľnou obavou a/alebo tromi alebo viacerými príznakmi spojenými s úzkosťou (napr. vnútorný nepokoj, únava, ťažkosti so sústredením, podráždenosť, svalové napätie, poruchy spánku), máte sa poradiť s lekárom, pretože je možné, že trpíte psychickým ochorením, ktoré vyžaduje lekársky dohľad.

Ak si myslíte, že vaše príznaky pretrvávajú nezmenené po 1 mesiaci liečby alebo sa zhoršujú, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Pre nedostatok klinických údajov sa užívanie Lavekanu neodporúča u pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek a vyžadujú dialýzu.

Existuje iba obmedzené množstvo údajov o užívaní Lavekanu u pacientov nad 65 rokov.

Deti a dospievajúci
Lavekan sa neodporúča užívať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, keďže doteraz nie sú dostupné dostačujúce údaje týkajúce sa užívania lieku v tejto vekovej skupine.

Iné lieky a Lavekan
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nie sú hlásené žiadne interakcie Lavekanu s inými liekmi. Podľa dostupných údajov sa neočakávajú žiadne interakcie s inými liekmi. Dostupné experimentálne údaje neposkytujú žiadny dôkaz týkajúci sa interakcií s inými liečivami pôsobiacimi na CNS. Ako preventívne opatrenie, z dôvodu chýbajúcich klinických údajov o možných interakciách, sa Lavekan nemá užívať spolu s inými anxiolytikami, sedatívami alebo alkoholom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Experimentálne sledovanie nepreukázalo žiadne známky, ktoré by svedčili o škodlivom účinku Lavekanu u tehotných žien. Keďže nie sú dostupné žiadne klinické údaje o užívaní Lavekanu  počas tehotenstva, tento liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Nie je známe, či sa liečivo alebo metabolity vylučujú do mlieka. Dojčiace matky by preto Lavekan nemali užívať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Podľa výsledkov klinického skúšania, ktoré bolo navrhnuté na hodnotenie vplyvu Lavekanu  na spôsobilosť viesť vozidlo, nemal Lavekan u malého počtu zdravých osôb žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Napriek tomu pacienti, ktorí sa cítia ovplyvnení napr. únavou, nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Údaje pre osoby nad 58 rokov nie sú dostupné.

Lavekan obsahuje sorbitol
Tento liek obsahuje približne 12 mg sorbitolu v jednej mäkkej kapsule.

 

3. Ako užívať Lavekan?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Mäkké kapsuly sa užívajú nerozžuté s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie s pohárom vody). 
Lavekan sa nemá užívať poležiačky.

Dĺžka liečby:
Lavekan  nemáte užívať dlhšie ako 3 mesiace. Ak príznaky pretrvávajú nezmenené po 1 mesiaci liečby alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekára.

Ak užijete viac Lavekanu, ako máte:
Nebol nahlásený žiadny prípad predávkovania.

 Ak zabudnete užiť Lavekan:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je uvedené v tejto písomnej informácii. 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúci zoznam vedľajších účinkov obsahuje všetky reakcie, ktoré sa vyskytli počas liečby Lavekanom, vrátane tých pri vyšších dávkach alebo dlhodobej liečbe.

Frekvencia nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

Ak sa u vás vyskytne reakcia z precitlivenosti (alergická reakcia), Lavekan prestaňte užívať.

Časté (môžu postihovať 1 až 10 zo 100 liečených osôb):

Frekvencia nie je známa (z dostupných údajov):

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Lavekan

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistroch.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lavekan obsahuje?
1 mäkká kapsula obsahuje liečivo: 80 mg Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (silica levandule).

Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: rafinovaný repkový olej. Obal kapsuly: sukcinylovaná želatína; glycerol 85 %; sorbitol 70 %, nekryštalizujúci roztok; hlinitá soľ kyseliny karmínovej (E 120); hlinitá soľ patentnej modrej V (E 131); oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Lavekan a obal balenia:
Oválna modrofialová nepriehľadná mäkká kapsula. Lavekan je dostupný v balení so 14, 28, 42, 56 a 84 mäkkými kapsulami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe
Nemecko
www.schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
  Kúpiť online    

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.